தர்மன் என்ன செய்தான்?

தர்மன் என்ன செய்தான்?

தன் முன் என்ன நடந்தாலும் மௌனம் காத்தான், அது அதர்மமாயினும் சரி! அவனுக்கே அரியாசனமும் அளிக்கப்பட்டது!

தன்னை பகடைக்காயாக பயன்படுத்துகின்றனர் என அறிந்தும், நீங்காமல் , தன்னை நம்பியவருக்கு ஏமாற்றம் அளித்தான்!


மக்களின் மனதில் புரட்சியையோ, அரசியல் விழிப்புணர்வையோ தூண்டவில்லை!

 தன் பங்கு மக்களின் பாதுகாப்பிலும் மிக குறைவு!
ஆனால், தர்மனையே சிறந்த மனிதனாக இவ்வுலகம் போற்றுகிறது! அவனை கடவுளாக்கி நாயகனாக்கி போற்றுகிறது!
இப்படிதான் கனவு காண கூறி காலமான ஒருவரையும்……………..
– அருணேஷ் !

Another Dawn!

 People mistake dawn and dusk to be the responsibility of the Sun, without realizing it is actually The Earth and its motion which creates beautiful sights! 

 So, look at yourselves and how much you change in others before admiring how much others change you! 

-ARunesh AR

After a long time…

After a long time, I have been to my home, where I spent my childhood. 

  Lots of memories, lots of music and lots of beautiful feelings flashed by. Suddenly, I saw myself to be smaller yet older. The kids whom I dominated grew up to be young lads getting girls. The older ones ended up as slaves for eternity bonded by wedding agreement. The advising old couples passed out and their place taken over by their children. Just then I was aware of myself being stuck in unstoppable and irreversible stream of time.  But even after all these old and dying feelings, I felt like a father. A father who’d be proud of his children growing old facing the distortions of life. 

   Everyone in the place were flowing free, whereas myself staying stagnant being a place for mosquitoes to breed. The flowing waters shared the fate of every other droplet but this stagnant pool had a millions of stories in it, Untold.

-ARunesh 

Market Streets

  Art and people of the working class is always a better subject to make aware the people who think themselves to be struggling that they have to be grateful for what they have. 

 If you are a photographer, market streets never fail to give you a story… Hundred of stories, hundreds of smiles, thousands of tear drops kissing the ground as if it’s raining.. 

  The heat of the tungsten bulbs are hotter than the actual sun.. The scent of garlands have more odour than the canned perfumes. The smiles of the vendors are more beautiful than supermodels.. Their majestic posture with their stalls is unmatched.

  In short, if you want a story, a portrait or capture working class people and struggles behind smile, get yourself to a market street.

-ARunesh Words

A living suicide note

We were in love but now she isn’t.

I was successful then now I am not. I was a speaker, now I could just sob. I was an actor but now I could only do melodrama. I was a singer but now it’s only melancholy. I was a writer but now I am out of words. She stole my vision and pushed me into the life of ordinary people,that is, to live, to reproduce and to die.

So now, I am left with one choice. The choice is to live as a burden to one’s own self or to die to relieve from endless suffering.

I can’t choose to die for none can. I will live for people who believe in me. I will struggle for people who are comfortable with back stabbing. I will live as how any daughter does for his mother and will serve as how any son does for his father. I will save the reputation of family and live like the living humans.

I am not going to wait for the Grimm reaper to knock my door but when he arrives with death as gift, I won’t reject it. I’ll embrace it like I embraced my life after love.

I’ll end my eternal suffering with my death with no need to ever love again.

-ARunesh AR

A walk…

We all wish to walk through a lot of things in life. What we miss is whom do we choose to walk with. When we are ready with the right person to walk, whatever we walk through, won’t be a path of thorns.  ❤  

Photograph by ARunesh. 

Place : Puducherry, India.